Truong-Xuan Association logo
Trường-Xuân
Hành-trình tìm Tự-Do


English
Tiếng Việt
Trang Chủ Hình ảnh Trường-Xuân Bài viết Tài-liệu Liên Lạc

Hình ảnh thăm viếng Sydney 2010 - trang 2

(Ban Tổ Chức Đại Hội TX 35 năm Úc Châu cung cấp hình ảnh trong những trang này)


Visiting Sydney 2010 - Pic-21
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 21

Visiting Sydney 2010 - Pic-23
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 23


Visiting Sydney 2010 - Pic-25
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 25


Visiting Sydney 2010 - Pic-27
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 27

Visiting Sydney 2010 - Pic-29
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 29

Visiting Sydney 2010 - Pic-31
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 31

Visiting Sydney 2010 - Pic-33
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 33

Visiting Sydney 2010 - Pic-35
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 35

Visiting Sydney 2010 - Pic-37
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 37


Visiting Sydney 2010 - Pic-39
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 39


Visiting Sydney 2010 - Pic-41
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 41

Visiting Sydney 2010 - Pic-43
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 43


Visiting Sydney 2010 - Pic-22
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 22

Visiting Sydney 2010 - Pic-24
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 24

Visiting Sydney 2010 - Pic-26
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 26

Visiting Sydney 2010 - Pic-28
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 28

Visiting Sydney 2010 - Pic-30
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 30


Visiting Sydney 2010 - Pic-32
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 32


Visiting Sydney 2010 - Pic-34
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 34

Visiting Sydney 2010 - Pic-36
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 36

Visiting Sydney 2010 - Pic-38
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 38

Visiting Sydney 2010 - Pic-40
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 40

Visiting Sydney 2010 - Pic-42
Thân hữu Trường Xuân viếng Sydney 2010 - 42


Trang Hình Trước | Trang Hình Kế Tiếp

Trở về Mục Lục Hình Ảnh