Truong-Xuan Association logo
Trường-Xuân
Hành-trình tìm Tự-Do


English
Tiếng Việt
Trang Chủ Hình ảnh Trường-Xuân Bài viết Tài-liệu Liên Lạc

Hình ảnh Ra Mắt Sách Kỷ Yếu Trường Xuân tại Úc Châu, trang 3

(Ban Tổ Chức Đại Hội TX 35 năm Úc Châu cung cấp hình ảnh trong những trang này)


Truong Xuan Book - Opening 01
Lễ Khai Mạc 01

Truong Xuan Book - Opening 03
Lễ Khai Mạc 03

Truong Xuan Book - Opening 05
Lễ Khai Mạc 05


Truong Xuan Book - Organizers 01
Ban Tổ Chức Đại Hội TX Úc Châu 2010 01


Truong Xuan Book - Opening 02
Lễ Khai Mạc 02

Truong Xuan Book - Opening 04
Lễ Khai Mạc 04


Truong Xuan Book - Opening 06
Lễ Khai Mạc 06
Truong Xuan Book - Organizers 02
Ban Tổ Chức Đại Hội TX Úc Châu 2010 02


Trang Hình Trước | Trang Hình Kế Tiếp

Trở về Mục Lục Hình Ảnh