Truong-Xuan Association logo
Trường-Xuân
Hành-trình tìm Tự-Do


English
Tiếng Việt
Trang Chủ Hình ảnh Trường-Xuân Bài viết Tài-liệu Liên Lạc

Hình ảnh Hội Ngộ Trường Xuân tại Úc Châu, trang 3

(Hình ảnh trong trang này của Thân Hữu TX Phan Thái, Anna Studio, Seattle, WA.)


Australia 2005 reunion 18
Hội ngộ Trường Xuân tại Úc Châu, 2005, 18

Australia 2005 reunion 19
Hội ngộ Trường Xuân tại Úc Châu, 2005, 19

Australia 2005 reunion 20
Hội ngộ Trường Xuân tại Úc Châu, 2005, 20

Australia 2005 reunion 21
Hội ngộ Trường Xuân tại Úc Châu, 2005, 21

Australia 2005 reunion 22
Hội ngộ Trường Xuân tại Úc Châu, 2005, 22

Australia 2005 reunion 23
Hội ngộ Trường Xuân tại Úc Châu, 2005, 23


Australia 2005 reunion 24
Hội ngộ Trường Xuân tại Úc Châu, 2005, 24

Australia 2005 reunion 25
Hội ngộ Trường Xuân tại Úc Châu, 2005, 25

Australia 2005 reunion 26
Hội ngộ Trường Xuân tại Úc Châu, 2005, 26

Australia 2005 reunion 27
Hội ngộ Trường Xuân tại Úc Châu, 2005, 27


Trang Hình Trước | Trang Hình Kế Tiếp

Trở về Mục Lục Hình Ảnh