Truong-Xuan Association logo
Trường-Xuân
Hành-trình tìm Tự-Do


English
Tiếng Việt
Trang Chủ Hình ảnh Trường-Xuân Bài viết Tài-liệu Liên Lạc

Hình Ảnh Tàu Trường-Xuân, trang 2

(Hình ảnh trong trang này của Thân Hữu TX Phan Thái, Anna Studio, Seattle, WA.)


Refugees on Truong Xuan 5
Đồng bào tị nạn trên tàu Trường Xuân

Refugees on Truong Xuan 6
Đồng bào tị nạn trên tàu Trường Xuân

Refugees on Truong Xuan 7
Đồng bào tị nạn trên tàu Trường Xuân

Refugees on Truong Xuan 8
Đồng bào tị nạn trên tàu Trường Xuân

MS Truong Xuan viewd from MS Clara Maersk
Tàu Trường Xuân, hình chụp từ tàu Clara Maersk


MS Truong Xuan viewd from MS Clara Maersk 2
Tàu Trường Xuân, hình chụp từ tàu Clara Maersk

MS Clara Maersk viewd from MS Truong Xuan
Tàu Clara Maersk, hình chụp từ tàu Trường Xuân

Tender boat from Clara Maersk 1
Thương thảo giữa hai tàu

Tender boat from Clara Maersk 2
Thương thảo giữa hai tàu


Trang Hình Trước | Trang Hình Kế Tiếp

Trở về Mục Lục Hình Ảnh