Truong-Xuan Association logo
Trường-Xuân
Hành-trình tìm Tự-Do


English
Tiếng Việt
Trang Chủ Hình ảnh Trường-Xuân Bài viết Tài-liệu Liên Lạc

Hình Ảnh Tàu Trường-Xuân, trang 1

(Hình ảnh trong trang này của Thân Hữu TX Phan Thái, Anna Studio, Seattle, WA.)


Quay Num 5, Saigon
Bến Kho 5, Khánh Hội, Saigon

Saigon River, viewed from TruongXuan
Sông Saigon, hình chụp từ tàu Trường Xuân

TruongXuan with refugees on Saigon river
Tàu Trường Xuân trên sông Saigon

TruongXuan being towed by SongAn tug boat
Tàu kéo Song An đang kéo tàu Trường Xuân

TruongXuan being towed by SongAn tug boat
Tàu kéo Song An và tàu Trường Xuân


Refugees on Truong Xuan 1
Đồng bào tị nạn trên tàu Trường Xuân

Refugees on Truong Xuan 2
Đồng bào tị nạn trên tàu Trường Xuân

Refugees on Truong Xuan 3
Đồng bào tị nạn trên tàu Trường Xuân

Refugees on Truong Xuan 4
Đồng bào tị nạn trên tàu Trường Xuân


Trang Hình Kế Tiếp

Trở về Mục Lục Hình Ảnh